مبارز راه روشنایی

اجتماعی 3 Comments

فرامینی وجود دارند که هیچ مبارزی از آن ها تبعیت نمی کند :

اول : در این دنیا رنج ببر تا در آن دنیا خوشبخت شوی .

دوم : انسان هایی که به تفریح می پردازند ؛ کودکند. در تمام لحظات در تنش باش .

سوم : دیگران خیر و صلاح ما را می دانند چون تجربه بیشتری دارند .

چهارم : وظیفه ما شاد کردن دیگران است . باید دیگران را خوشحال کنیم حتی اگر ضرر زیادی متوجه مان شود .

پنجم : ما نباید از جام خوشبختی بنوشیم ؛ ممکن است به آن علاقه مند شویم و نتوانیم همیشه آن را در اختیار داشته باشیم .

ششم : باید تمامی مجازات ها را بپذیریم . ما گناهکاریم .

هفتم : ترس یک هشدار است .ما نمی خواهیم خطر کنیم .

منبع : مبارزان راه روشنایی اثر پائولو کوئیلو